HUURVOORWAARDEN

 • Gehuurde artikelen worden in dezelfde staat met eventuele inhoud terugbezorgd als ze werden meegenomen.
 • Bij schade/breuk aan artikel dient men het volledige aankoopbedrag te voldoen. Vooropgesteld dat de betreffende schade voor de huurperiode niet aanwezig was.
 • Bij vermissing of diefstal van één of meer artikelen wordt de verkoopprijs in rekening gebracht.
 • De huurder blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de geleende artikelen gedurende de periode dat de artikelen niet teruggebracht / onderweg zijn.
 • Indien de artikelen niet binnen de overeengekomen periode of met lichte overschrijding worden terugbezorgd zal een verhuurtarief per artikel berekend worden.
 • De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor indirecte schade betreffende doorgebrande lampen, lege batterijen, verbruiksartikelen of het onvoorzien defect raken van de uitgeleende apparatuur.
 • De verhuurder zal eventuele tekortkomingen van de artikelen op dit contract vermelden.

* uitbreiden met voorbeelden uit onderstaande voorbeeld tekst:

1. Definities

 • In deze Huurvoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
 • Huurvoorwaarden: Deze huurvoorwaarden van Bestwelhip.
 • Contract: De overeenkomst tussen Bestwelhip en klant voor de huur van interieur items.
 • Ingangsdatum: De dag waarop het gehuurde pakket bij de klant wordt afgeleverd.
 • Bestwelhip, gevestigd te Geleen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78403103.
 • Klant: De contractant met wie Bestwelhip een contract heeft gesloten.
 • Het interieurpakket: De meubelen met eventuele toebehoren waarvan Bestwelhip de eigenaar is, die door Bestwelhip aan de klant onder het contract worden geleverd op basis van lease.
 • Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen.

2. Algemeen

Deze Huurvoorwaarden ‘’meubellease’’ zijn exclusief van toepassing op het contract, alsmede op elke offerte van Furnder.com voor het sluiten van een overeenkomst voor de huur van een zitbank of eethoek, en maken daarvan integraal deel uit.
De toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden op het contract wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een aanbieding van Furnder.com is vrijblijvend en kan altijd herroepen worden. In het geval klant verhuist, zal hij Furnder.com via het klantportaal zijn nieuwe adres doorgeven.
Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen van dit contract laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de klant en Furnder.com verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling.
Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. Het contract of enig recht of verplichting daarin zal niet worden overgedragen of gecedeerd door de klant aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Furnder.com hiervoor verkregen te hebben, bij ontbreken waarvan zulke overdracht of cessie ongeldig zal zijn en rechtens niet jegens Furnder.com kan worden ingeroepen.

3. Totstandkoming Contract

3.1 Het contract wordt gesloten op de dag dat Furnder.com het door klant ondertekende contractformulier en de daarbij behorende bijlagen heeft ontvangen en de leverende partij (Furnder). Een orderbevestiging aan klant heeft gezonden.
3.2 Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Furnder.com is niet gehouden de juistheid van de gegevens te controleren.

4. Ontbindingsrecht

4.1 In het geval dat het contract voor een pakket telefonisch, via de website, of per mail is gesloten is er spraken van een ‘’overeenkomst gesloten op afstand’’ en kan klant het contract zonder opgave van redenen ontbinden binnen 72 uur na de totstandkoming van het contract.
4.2 In het geval de klant voor overeenkomst aangaat om een interieur te huren, is er sprake van maatwerk. In het geval er in opdracht van de klant een interieur wordt samengesteld, heeft de klant wettelijk gezien geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
4.3 In uitzondering op artikel 4.2 wordt te allen tijde een uitzondering gemaakt. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 72 uur na het aangaan hiervan te ontbinden. In het geval klant gebruik maakt van zijn recht op ontbinding, zoals in dit artikel omschreven, zal hij dit Furnder.com schriftelijk per email berichten (aan: [email protected]).
4.3 In het geval klant gebruik maakt van zijn recht op ontbinding, zoals in artikel omschreven, zal hij dit Furnder.com schriftelijk per email berichten (aan: [email protected]).

5. Maandtermijn en betaling

5.1 Klant zal aan Furnder.com bij aanvang van het contract de eventueel in het contract overeengekomen borgsom betalen als zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen onder het contract.
5.2 Klant is vanaf de ingangsdatum de in het contract overeengekomen maandelijkse huursom, vermeerderd met BTW, als Maandtermijn aan Furnder.com verschuldigd. Wijzigingen in het BTW-tarief en andere heffingen van overheidswege kunnen aan de klant worden doorbelast, die alsdan gehouden is om deze kosten(verhogingen) te dragen.
5.3 Betaling zal plaatsvinden middels vooruitbetaling maandelijks via een automatische incasso. Klant zal Furnder.com daarvoor een incassomachtiging verstrekken.
5.4 Furnder.com is gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen, indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In die gevallen zal Furnder.com overgaan tot het versturen van een digitale aanmaning en kan Furnder.com de openstaande betalingen, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen. In dat geval dienst betaling te geschieden binnen de door Furnder.com op de factuur vermelde termijn. Bij uitblijvende betaling zal Furnder.com de vordering uit handen geven aan een door haar ingeschakeld incassobureau.
5.5 Bij niet-tijdige betaling is klant direct zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment rente en met inachtneming van de termijn als genoemd in artikel 6:96, zesde lid, BW redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte aan Furnder.com verschuldigd. Bovendien is Furnder.com in dat geval gerechtigd om zijn verplichtingen uit dit contract jegens de klant op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant zijn voldaan.
5.6 De hoogte van de rente is gelijk aan de wettelijke rente bij niet-handelstransacties, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt aangemerkt.
5.7 Onder de redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte wordt in ieder geval verstaan de buitengerechtelijke kosten (waaronder de door Furnder.com zelf te maken kosten voor het aanmanen van klant en overige administratieve kosten), die in redelijkheid gemaakt worden voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte.
5.8 Alle redelijke (buitengerechtelijke) kosten, die door Furnder.com worden gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van een verbintenis tot betaling van een geldsom, dienen door de klant aan Furnder.com te worden vergoed overeenkomstig het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en art. 6:96, zesde lid, BW.
5.9 Alle redelijke proceskosten (inclusief doch niet gelimiteerd tot advocaatkosten), die worden gemaakt in een gerechtelijke procedure, aangespannen door Furnder.com tegen een klant of vice versa ter verkrijging van voldoening in rechte, dienen door de klant aan Furnder.com te worden vergoed.
5.10 De klant verschuldigde maandtermijnen en bedragen zullen zonder korting of inhouding door klant aan Furnder.com worden voldaan. Klant zal vorderingen, uit welke hoofd dan ook, niet verrekenen. Klant heeft niet het recht om enige betaling aan Furnder.com op te schorten.

6. Levering van het Meubel

6.1 Furnder.com zal het meubel op het door de klant in de orderbevestiging aangegeven adres af laten leveren, nadat Furnder.com de aanbetaling en/of borgsom en de machtiging tot automatische incasso van klant heeft ontvangen
6.2 Klant zal het meubel direct na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming controleren. Als klant het meubel in slechte staat aantreft, of als hij twijfelt omtrent de goede staat van het meubel, zal klant Furnder.com daarvan onmiddellijk schriftelijk per email op de hoogte stellen (aan: [email protected]) en de instructies van Furnder.com opvolgen.

7. Eigendom van het Meubel

Furnder.com blijft eigenaar van het meubel.

8. Gebruik product

8.1 Het is klant niet toegestaan het meubel commercieel te exploiteren of aan derden in gebruik te geven of onder te verhuren.
8.2 Klant zal zich als een goed huurder gedragen. Klant zal het Meubel zorgvuldig gebruiken en daarbij de gebruiksaanwijzing en instructies van de fabrikant en Furnder.com naleven. Klant zal in elk geval:
1. Het meubel gebruiken voor het doel waarvoor het is bedoeld.
2. Het meubel in dezelfde staat houden als waarin het door Furnder.com aan de klant is geleverd.
3. Geschikte maatregelen nemen ter voorkoming en beperking van schade, verlies en diefstal.
4. Geen (technische) wijzigingen uitvoeren aan het meubel of optische veranderingen aan het Meubel aanbrengen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van door de fabrikant aangebrachte kenmerken.
5. Het meubel tegen schade door weerinvloeden, damp en vocht beschermen.
6. Furnder.com binnen 3 werkdagen informeren als een derde beslag legt op het meubel en deze derde direct informeren over het eigendomsrecht van Furnder.com op het meubel.
8.3 Klant zal zelf geen reparaties aan het meubel uitvoeren en ook derden geen reparaties aan het meubel laten uitvoeren, tenzij Furnder.com daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming aan klant heeft gegeven.
8.4 Klant zal schade aan, en/of verlies en/of diefstal van het meubel schriftelijk per email aan Furnder.com melden binnen 3 werkdagen nadat de klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn, via [email protected]. Bij verlies of diefstal zal klant daarvan binnen 2 werkdagen aangifte doen bij de politie en Furnder.com het bewijs van de aangifte verstrekken.

9. Garantie

9.1 Furnder.com garandeert het functioneren van het meubel conform de garantievoorwaarden van Furnder.nl, bij een zorgvuldig gebruik daarvan door klant. De garantievoorwaarden maken deel uit van het contract tussen Furnder.com en de klant en zijn als bijlage van het contract gehecht (bijlage).
9.2 In het geval van het niet functioneren conform de fabrieksgarantie van de zal klant dit schriftelijk per email aan Furnder.com melden (via [email protected]) binnen 3 werkdagen nadat de klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn. De kosten hiervan komen voor rekening van Furnder.com. Daarbij zal klant de instructies van Furnder.com over toezending van het defecte product opvolgen. Furnder.com zal het meubel laten herstellen dan wel een vervangend product bij de klant installeren, tenzij de schade en/of het niet functioneren van het meubel, naar het uitsluitend oordeel van Furnder.com, te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de klant of het niet-naleven van de gebruiksaanwijzing of van de instructies van de fabrikant of van die van Furnder.com. In het laatste geval zijn de garantievoorwaarden niet van toepassing en komen de kosten voor reparatie/vervanging van het meubel aan de klant voor rekening van klant.
9.3 Indien het niet functioneren het meubel conform de fabrieksgarantie van het meubel niet wordt gemeld aan Furnder.com binnen 3 werkdagen, nadat de klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn, dan kan de klant geenberoep doen op de garantiebepalingen in dit artikel 9 en is de klant volledig aansprakelijk jegens Furnder.com voor alle schade van Furnder.com die daarvan het gevolg zal zijn.
9.4 Schade, diefstal of verlies van het meubel komen voor rekening van de klant.

10. Aansprakelijkheid Furnder.com

10.1 Furnder.com is uitsluitend aansprakelijk voor schade van klant ontstaan ten gevolge van a) een toerekenbare tekortkoming in het handelen of nalaten van haar verplichtingen onder het contract of b) indien er sprake is van schade als gevolg van dood en/of lichamelijk letsel. De aansprakelijkheid van Furnder.com is in geval van a) beperkt tot 4 maandelijkse huurtermijnen. De aansprakelijkheid van Furnder.com is in geval van b) beperkt van 100.000 euro per gebeurtenis.
10.2 In het geval van opzet en/of grove schuld zal Furnder.com zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking.
10.3 Schade dient zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 3 werkdagen nadat de klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn, door klant schriftelijk per email aan Furnder.com te worden gemeld aan [email protected]. Schade die niet binnen die termijn aan Furnder.com is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij klant aannemelijk maakt dat een tijdige reactie niet van hem verlangd kon worden.

11. Huurperiode

11.1 Het contract wordt vanaf de ingangsdatum aangegaan voor de periode die in het contract is overeengekomen. Na het verstrijken van deze periode eindigt het contract.
11.2 Tussentijdse opzegging door klant is niet mogelijk.
11.3 Klant is gedurende de gehele looptijd van het contract de maandtermijn verschuldigd. In het geval klant (tijdelijk) geen gebruik van het meubel kan maken wegens schade, het niet-functioneren, verlies of diefstal, is de klant geen maandtermijn verschuldigd.
11.4 Furnder.com heeft alleen het recht om het contract met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, indien:
a) Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder het contract, dan wel na het sluiten van het contract Furnder.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
b) Aan de klant al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend of hiertoe verzoek is gedaan;
c) Klant in staat van faillissement is of dreigt te worden verklaard;
d) Er bij de klant sprake is van beslaglegging of dreigende beslaglegging op het meubel;
e) Een verzoek toot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex art. 284 Fw voor de klant is ingediend;
f) De klant overleden is;
g) De klant onder bewind of curatele is of wordt geplaatst;
h) Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de klant is verhuisd zonder dat de klant zich heeft gehouden aan artikel 2.4 van deze Huurvoorwaarden ‘’Meubellease’’.
11.5 In het geval dat een situatie zoals bedoeld in artikel 11.4 onder a, b, c, d, e, of g zich voordoet, dan zal de klant dit onmiddellijk en schriftelijk aan Furnder.com meedelen. In het geval dat een situatie zoals bedoeld in artikel 11.4 onder f zich voordoet, dan zal (één van) de nabestaande(n) van de klant dit onmiddellijk en schriftelijk aan Furnder.com meedelen. De mededeling op de grond van dit artikel zal schriftelijk per email aan Furnder.com worden gedaan aan [email protected].
11.6 Indien Furnder.com het contract overeenkomstig artikel 11.4 met onmiddellijke ingang beëindigt, zal dit onverwijld schriftelijk aan de klant (dan wel aan de nabestaanden in het geval van artikel 11.4 onder f) worden gecommuniceerd.
11.7 Furnder.com is niet gehouden tot enige vorm van vergoeding aan de klant (of aan de nabestaanden in het geval van beëindiging van het contract op de grond van artikel 11.4 onder f) van schade als gevolg van beëindiging van het contract overeenkomstig artikel 11.4.
11.8 Indien Furnder.com het contract op grond van het artikel 11.4 tussentijds beëindigt, zijn alle vorderingen op de klant (dan wel op de nabestaanden in het geval van artikel 11.4 onder f) terstond opeisbaar. Bovendien is de klant een beëindigingsvergoeding verschuldigd ter grootte van 2/3e van de nog resterende maandtermijnen tot het einde van het contract.
11.9 Na het einde van het contract zal het meubel door Furnder.com worden opgehaald. Furnder.com zal hiervoor binnen 14 dagen na het einde van het contract een afspraak maken met de klant. In geval van beëindiging van het contract, op welke wijze dan ook, geldt dat de klant het meubel in goede, oorspronkelijke en complete staat met alle geleverde toebehoren oplevert. Klant zal eventuele instructies van Furnder.com daarbij opvolgen.
11.10 In het geval Furnder.com het meubel niet in goede, oorspronkelijke en complete staat met alle geleverde toebehoren aantreft, is klant een bedrag aan Furnder.com verschuldigd gelijk aan de vervangingswaarde van het meubel te vermeerderen met de eventueel door klant betaalde borg, onverminderd de gehoudenheid van klant om het meubel alsnog te retourneren en het recht van Furnder.com op volledige schadevergoeding.
11.11 Na de inname van het meubel in goede, oorspronkelijke en complete staat met alle geleverde toebehoren zal Furnder.com klant de eventueel betaalde borgsom restitueren onder aftrek van eventuele nog aan Furnder.com toekomende maandtermijn en of andere gelden.

12. Privacy

Furnder.com verwerkt persoonsgegevens van klant ten behoeve van de uitvoering van het contract. Furnder.com zal bij de verwerking de toepasselijke wetten regelgeving en het privacy statement dat is opgenomen op de website in acht nemen.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Nederlands recht is op het contract en de daaruit voortvloeiende rechten van toepassing.
13.2 Alle geschillen, welke ontstaan omtrent, of naar aanleiding van dit contract en de uitvoering daarvan, alsmede geschillen omtrent overeenkomsten die het gevolg zijn van dit contract, zullen in eerste instantie worden berecht door de competente rechter in het arrondissement Zwolle, met uitsluiting van iedere andere rechter.